fbpx

QUY ĐỊNH GIAO DỊCH CỦA SÀN HNX

Quy định giao dịch là các quy chế giao dịch mà Sở giao dịch áp dụng cho chính sàn của mình. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng các quy định giao dịch của sàn HNX (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

1. Thời gian giao dịch:

Phương Thức Giao Dịch Giờ Giao Dịch
Khớp lệnh liên tục I và thỏa thuận 9h00’ đến 11h30’
Nghỉ giữa phiên 11h30’ đến 13h00’
Khớp lệnh liên tục II và thỏa thuận 13h00’ đến 14h30’
Khớp lệnh định kỳ đóng cửa và thỏa thuận 13h30’ đến 14h45’
Khớp lệnh thỏa thuận 14h45’ đến 15h00’

2. Phương thức khớp lệnh:

Khớp lệnh định kỳ:
Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán tại một thời điểm xác định. Phương thức khớp lệnh định kỳ được sử dụng để xác định giá mở cửa và giá đóng cửa của chứng khoán trong phiên giao dịch.

+ Nguyên tắc xác định giá thực hiện như sau:
Là mức giá thực hiện đạt khối lượng giao dịch lớn nhất. Nếu có nhiều mức giá thỏa mãn điều kiện ở trên thì mức giá trùng hoặc gần nhất với giá thực hiện của lần khớp lệnh gần nhất sẽ được chọn.

Khớp lệnh liên tục:
Là phương thức giao dịch được thực hiện trên cơ sở so khớp các lệnh mua và lệnh bán chứng khoán ngay khi lệnh được nhập vào hệ thống giao dịch.

Khớp lệnh thỏa thuận: 
Là phương thức giao dịch trong đó các thành viên tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của thành viên (CTCK) nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.

3. Nguyên tắc khớp lệnh:

3.1 Ưu tiên về giá:
Lệnh mua có mức giá cao hơn được ưu tiên thực hiện trước. Lệnh bán có mức giá thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

3.2 Ưu tiên về thời gian:
Trường hợp các lệnh có cùng mức giá thì lệnh nhập vào hệ thống giao dịch trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước.

4. Đơn vị giao dịch:
– Đối với lô chẵn: 100 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ ETF/ trái phiếu.
– Khối lượng giao dịch thỏa thuận: từ 5,000 cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ ETF hoặc 1,000 trái phiếu trở lên.
– Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thỏa thuận.
– Đơn vị giao dịch lô lẻ có khối lượng từ 01 đến 99 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF được thực hiện theo cả hai phương thức khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.
– Giao dịch thỏa thuận và giao dịch lô lẻ không được phép thực hiện trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết hoặc ngày giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch 25 ngày cho đến khi có giá đóng cửa được xác lập.

5. Đơn vị yết giá giao dịch:
– Giao dịch khớp lệnh cổ phiếu: 100 đồng
– Giao dịch thỏa thuận cổ phiếu: 1 đồng
– Giao dịch chứng chỉ quỹ ETF: 1 đồng
– Đối với giao dịch thỏa thuận và giao dịch trái phiếu: không quy định

6. Biên độ dao động giá:
– Đối với cổ phiếu: ±10% so với giá tham chiếu.
– Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ ETF giao dịch ngày đầu tiên hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngưng giao dịch trên 25 ngày là ±30% so với giá tham chiếu.
– Đối với trường hợp trả cổ tức/ thưởng bằng cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu trong ngày giao dịch không hưởng quyền là ±30% so với giá tham chiếu.
– Đối với trái phiếu: không áp dụng biên độ dao động.

7. Giá tham chiếu:
Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đầu tư đang giao dịch được xác định bằng giá đóng cửa của ngày giao dịch liền kề trước đó.

8. Lệnh giao dịch:

8.1 Lệnh giới hạn (LO):
Là lệnh mua hoặc lệnh bán CK tại một mức xác định hoặc tốt hơn. Lệnh có hiệu lực kể từ khi nhập vào hệ thống giao dịch cho đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị hủy bỏ.

8.2 Lệnh thị trường:
– Lệnh thị trường chỉ được nhập vào hệ thống giao dịch trong phiên khớp lệnh liên tục.
– Lệnh thị trường giới hạn (viết tắt là MTL) có đặc điểm như lệnh MP tại sàn HSX.
– Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy (viết tắt là MOK) là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch sau khi nhập.
– Lệnh thị trường khớp và hủy (viết tắt là MAK) là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.

8.3 Lệnh ATC:
Lệnh ATC có hiệu lực trong phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa.

8.4 Sửa/ Hủy lệnh:
– Việc sửa giá/ khối lượng, hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa được thực hiện.
– Trong phiên khớp lệnh liên tục: lệnh giới hạn được phép sửa giá, khối lượng và hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được xác định như sau:
+ Thứ tự ưu tiên của lệnh không đổi nếu chỉ sửa giảm khối lượng.
+ Thứ tự ưu tiên của lệnh được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch đối với các trường hợp sửa tăng khối lượng và/ hoặc sửa giá.
+ Trong phiên khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (ATC): không được phép sửa, hủy các lệnh LO, ATC (bao gồm cả các lệnh LO được chuyển từ phiên khớp lệnh liên tục sang).

Trích dẫn nội dung và video: online.hsc.com.vn

Chia sẽ với mọi người