fbpx

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ DANH MỤC TRÊN HSC ITRADE

Để theo dõi hiệu quả đầu tư, khách hàng vào menu Tài khoản, chọn Quản lý danh mục. Hệ thống sẽ tự động tính toán dựa vào giá bình quân và giá hiện tại thị trường. Cổ tức, cổ phiếu thưởng, quyền mua đều được phản ánh vào lời/ lỗ của danh mục.

Màn hình chức năng quản lý danh mục bao gồm hai phần, bên trái là thông tin tổng hợp danh mục đầu tư và bên phải là bảng ghi nhận thông tin chi tiết cho từng mã chứng khoán có trong danh mục.

 

 

 

 

 

 

 


Thông tin tổng hợp danh mục đầu tư bao gồm các phần:

– Lời lỗ tạm tính
– Lời lỗ thực là số tiền lời lỗ đã được thực hiện của khách hàng
– Tổng lời lỗ = Lời lỗ thực + Lời lỗ tạm tính
– % lời lộ trung bình mỗi giao dịch
– Tổng tài sản – Tổng số dư tiền
– Tổng giá trị thị trường của danh mục cố phiếu
– Tổng phí và chi phí giao dịch

Cửa sổ chi tiết về danh mục đầu tư của khách hàng bao gồm thông tin:
– Mã cổ phiếu đang nắm giữ
– Số lượng cổ phiếu có thể giao dịch
– Số lượng cố phiếu chờ về
– Số lượng cổ phiếu tạm giữ
– Giá thị trường
– Lời lỗ tạm tính
– % lời lỗ tạm tính
– % phân bổ cho danh mục
– Giá mua trung bình

Khách hàng có thể lựa chọn mua thêm hoặc bán bớt mã cổ phiếu đang nắm giữ bằng cách nhấn nhanh vào biểu tượng mua/ bán nằm ngay cạnh mã cổ phiếu đó.

Chia sẽ với mọi người